DOMENIUL MARKETING

METODOLOGIA
de admitere la studiile universitare de doctorat în domeniul Marketing
– sesiunea septembrie 2021 –

În Universitatea Transilvania din Brașov, admiterea candidaților la studiile universitare de doctorat se face prin concurs, în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare, și respectiv OMENCS 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, cu modificările și completările ulterioare.

Înscrierea la concursul de admitere se face în perioada 6-17 septembrie 2021, accesând platforma electronică https://apps.unitbv.ro/inscrieri/public/index.php.
Concursul de admitere la doctorat, Domeniul Marketing, va avea loc în perioada 22-25 septembrie 2021. Rezultatele preliminare ale concursului (listele provizorii) vor fi publicate/afișate în data de 28 septembrie 2021 pe site-ul SDI. Eventualele contestații se vor depune în data de 29 septembrie 2021 (interval orar 9:00 - 13:00, la secretariatul SDI) și se vor analiza - soluționa în data de 30 septembrie 2021. Rezultatele finale (liste definitive după soluționare contestații) se afișează în data de 30 septembrie 2021. Înmatricularea candidaților admiși (începând cu data de 1 octombrie 2021) se va face după semnarea contractelor de studii doctorale, ce se va desfășura în perioada 29-30 septembrie 2021.

Candidați eligibili
Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat:
• absolvenții cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004 (sistem Bologna), cu modificările și completările ulterioare;
• absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate din cadrul ministerului de resort ca fiind cel puțin studii universitare de master.
Durata totală cumulată a ciclului de licență și master (pentru studii pe sistem Bologna) trebuie să asigure cumulat cel puțin 300 de credite transferabile (ECTS).

În Universitatea Transilvania din Brașov, se pot înscrie la concursul de admitere la doctorat doar candidații care au obținut media anilor de licență de minimum 7 (șapte) și media studiilor de masterat de minimum 7 (șapte).
Sunt eligibili pentru locuri finanțate de la bugetul de stat doar candidații care au obținut media de absolvire a ciclului de licență de minimum 8,50 (media aritmetică între media anilor de studii de licență și media examenului de licență).
În cazul neocupării tuturor locurilor finanțate de la bugetul de stat, CSUD poate aproba, la propunerea SDI, derogări de la cerința de mai sus, respectiv (re)distribuirea locurilor libere candidaților care optează pe locuri finanțate de la buget - fără bursă (CFFB, FRB) și au media ciclului de licență de minimum 8,00.

La concursul de admitere la studii universitare de doctorat pot participa și:
• cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Recunoașterea studiilor efectuate de către aceștia în afara României se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul ministerului de resort (https://cnred.edu.ro/ro/studii-universitare), înainte de înscrierea candidaților la concursul de admitere, fiecare candidat având obligația de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaștere a studiilor. Procedura poate fi inițiată prin UTBv sau personal, de candidat. Candidații vor lua în considerare durata de soluționare de minimum 30 zile.
• cetățeni ai statelor terțe UE, pe locuri cu taxă (CPV) conform reglementărilor în vigoare și instrucțiunilor elaborate de SDI (https://www.unitbv.ro/en/research/doctoral-studies/non-eu-citizens-admission.

TEMATICA ADMITERE DOCTORAT 2021- DOMENIUL MARKETING

TOPICS FOR THE ADMISSION TO DOCTORAL STUDIES 2021 – MARKETING FIELD


DOMENIUL FINANTE

METODOLOGIA
de admitere la studiile universitare de doctorat în domeniul Finanțe
– sesiunea septembrie 2021 – 

În Universitatea Transilvania din Brașov, admiterea candidaților la studiile universitare de doctorat se face prin concurs, în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare, și respectiv OMENCS 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, cu modificările și completările ulterioare.
Înscrierea la concursul de admitere se face în perioada 6-17 septembrie 2021, accesând platforma electronică https://apps.unitbv.ro/inscrieri/public/index.php.
Concursul de admitere la doctorat, Domeniul Finanțe, va avea loc în perioada 22-25 septembrie 2021. Rezultatele preliminare ale concursului (listele provizorii) vor fi publicate/afișate în data de 28 septembrie 2021 pe site-ul SDI. Eventualele contestații se vor depune în data de 29 septembrie 2021 (interval orar 9:00 - 13:00, la secretariatul SDI) și se vor analiza - soluționa în data de 30 septembrie 2021.
Rezultatele finale (liste definitive după soluționare contestații) se afișează în data de 30 septembrie 2021. Înmatricularea candidaților admiși (începând cu data de 1 octombrie 2021) se va face după semnarea contractelor de studii doctorale, ce se va desfășura în perioada 29-30 septembrie 2021.

Candidați eligibili
Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat:
• absolvenții cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004 (sistem Bologna), cu modificările și completările ulterioare;
• absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate din cadrul ministerului de resort ca fiind cel puțin studii universitare de master.
Durata totală cumulată a ciclului de licență și master (pentru studii pe sistem Bologna) trebuie să asigure cumulat cel puțin 300 de credite transferabile (ECTS).

În Universitatea Transilvania din Brașov, se pot înscrie la concursul de admitere la doctorat doar candidații care au obținut media anilor de licență de minimum 7 (șapte) și media studiilor de masterat de minimum 7 (șapte).
Sunt eligibili pentru locuri finanțate de la bugetul de stat doar candidații care au obținut media de absolvire a ciclului de licență de minimum 8,50 (media aritmetică între media anilor de studii de licență și media examenului de licență).
În cazul neocupării tuturor locurilor finanțate de la bugetul de stat, CSUD poate aproba, la propunerea SDI, derogări de la cerința de mai sus, respectiv (re)distribuirea locurilor libere candidaților care optează pe locuri finanțate de la buget - fără bursă (CFFB, FRB) și au media ciclului de licență de minimum 8,00.

La concursul de admitere la studii universitare de doctorat pot participa și:
• cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Recunoașterea studiilor efectuate de către aceștia în afara României se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul ministerului de resort (https://cnred.edu.ro/ro/studii-universitare), înainte de înscrierea candidaților la concursul de admitere, fiecare candidat având obligația de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaștere a studiilor. Procedura poate fi inițiată prin UTBv sau personal, de candidat. Candidații vor lua în considerare durata de soluționare de minimum 30 zile.
• cetățeni ai statelor terțe UE, pe locuri cu taxă (CPV) conform reglementărilor în vigoare și instrucțiunilor elaborate de SDI (https://www.unitbv.ro/en/research/doctoral-studies/non-eu-citizens-admission.

TEMATICA ADMITERE DOCTORAT 2021- DOMENIUL FINANTE

TOPICS FOR THE ADMISSION TO DOCTORAL STUDIES 2021 – FINANCE FIELD


Află mai multe pe admitere.unitbv.ro