Secretariat

PROGRAM  SECRETARIAT

informații actualizate la 01 septembrie 2022

 Programul cu publicul  la Secretariatul facultății SEAA este:

Luni – Vineri, interval orar 12 – 15

 Studenții pot solicita o adeverință de student în mediul online dacă trimit e-mail (mai jos, adresele) de pe e-mailul instituțional (de student), prin care solicita aceasta.

Ex de e-mail Subsemnatul ........, student în anul  ...... la specializarea ...... cursuri de licența/master  .................cu frecvența/ID ........ solicit o adeverență de student fiindu-mi necesara la .................

Titul e-mailului – Solicitare adeverinta

La Casa de pensii nu se acceptă adeverințe scanate. Pentru aceste adeverințe studentul se va prezenta la Secretariat între orele 12 – 15 cu carnetul de student. Pentru anul universitar 2022 – 2023, adeverintele sunt valabile doar daca sunt eliberate începând cu data de 01 octombrie 2022.

Adresa de e-mail la care se solicită adeverința (sau diferite informații)

Nr.

crt.

Programul de studiu (licență sau master)

Adresa de e-mail la care trimiteți solicitarea

1

Marketing - ZI

delia.rau@unitbv.ro

Marketing – ID

Afaceri internaționale - ZI

Contabilitate si informatica de gestiune - ID

2

ECTS - ZI

kovacs.claudia@unitbv.ro

      

ECTS - ID

Informatică economică - ZI

Contabilitate si informatica de gestiune - ZI

3

Management - ZI

liliana.niculescu@unitbv.ro

Management - ID

Finanțe și bănci - ZI

Afaceri internaționale - ID

4

Administrarea afacerilor (în limba ebgleză)

adriana.zamfirescu@unitbv.ro

MASTERATE

Pentru foștii studenți care solicită eliberare de adeverințe speciale (cu statutul financiar pe parcursul studiilor sau dacă au beneficiat de burse), găsiți un model de cerere la secțiunea Secretariat pe care să o completați, semnați, trimiteți scanat la adresa de e-mail monica.manolescu@unitbv.ro.  Platiți 20 lei prin transfer bancar. (Trimiteti in e-mail cererea, Cartea de identitate, dovada achitatii taxei)

Pe Ordinul de Plată trebuie să fie completate, în mod obligatoriu şi corect, următoarele date și informații :  

  1. Beneficiar:        UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

CIF: 4317754

Cont IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX

Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

  1. Numele si prenumele fostului student și inițiala tatălui (cum a fost înmatriculat).
  2. Facultatea și programul de studii la care a fost student

Ex de completare: Popescu A. Ana/FSEAA/ad.statut finantare sc.

Adverintele au termen 10 zile de la data depunerii.

Pentru studenții care solicită prelungirea școlarității (repetare  anului în an complementar), întreruperea studiilor, reluarea studiilor, reînmatriculare pentru anul 2022 – 2023, mobilități definitive (transferuri la și de la alte universitati sau la alta forma de învățământ), gasiți model de cereri pe site-ul facultatii la Secretariat.

Aceste cereri de depun în perioada 01 septembrie – 15 septembrie 2022.

Studentul care dorește echivalarea notelor obținute anterior (la alte facultăți economice / la alte programe de studii ale FSEAA), va depune cerere de echivalare adresată comisiei de echivalare a FSEAA ) la începutul sem I sau II al anului universitar 2022 – 2023. Model cerere - pe site-ul facultății la rubrica Secretariat.

Echivalările se solicită Comisiei de echivalare a creditelor  (nu cadrului didactic titular de disciplină) la începutul semestrului și nu la sfarșitul lui.


 Cităm din prevederile Ordinului MEN 5146/2019 privind aprobarea aplicarii generalizata a SECT:

“Art.6, al.4: Creditele se recunosc, echivaleaza si transfera in scopul eventualei continuari a studiilor dintr-un program de studii la altul sau intre institutii de invatamant superior, numai in conditiile in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele:

  1.            institutiile de invatamant superior sunt acreditate institutional;
  2.            programele de studii au acelasi nivel de calificare in CEC;
  3.            programele de studii sunt in acelasi domeniu fundamental;
  4.            programele de studii conduc catre competente/rezultate ale invatarii similare.”

Aceste cereri de depun în perioada:01 septembrie  - 30 septembrie 2022

Pentru unele echivalări, este posibil să se solicite programa analitică.

Pentru candidații admiși pe locuri cu taxă în sesiunile iulie sau septembrie 2022 dosarele de student vor fi aduse la facultate până cel târziu în 20 septembrie a.c. Vezi anunturile


MODELE CERERI

Instructiuni pt cesiunea platii taxei de scolarizare

Cerere de echivalare examene promovate in alti ani - model

Cerere de eliberare adeverinte absolvent fara examen de licenta sau disertatie

Cerere de eliberare adeverinte speciale

Cerere de eliberare situatii scolare

Cerere de eliberare supliment diploma, duplicat

Cerere de restituirea taxei student - model

Cerere de retragere de la studii - model

Cerere inmatriculare in an superior - model

Cerere intrerupere studii - model

Cerere prelungirea scolaritatii - model

Cerere pt marirea notei - model

Cerere reinmatriculare - model

Cerere reluare studii - model

Cerere transfer la ID - ZI - model