Informații pentru admitere

admitere

Calendar admitere SEPTEMBRIE 2018

Candidații care nu își mai pot accesa adresa de e-mail cu care și-au creat contul de admitere trebuie să se prezinte personal, cu cartea deidentitate, la Comisia de admitere a facultății la care au fost declarați admiși, până la data de 14 septembrie 2018, la ora 15:00, pentru completarea și semnarea contractului de școlarizare. În caz contrar, vor fi declarați RESPINȘI.

Acte necesare pentru înscrierea candidaților
Condiții de admitere - învățământ cu frecvență (IF)

Concurs pe bază de dosar, media de admitere fiind formată din media examenului de Bacalaureat, ponderată cu un coeficient, după cum urmează:

 1. coeficient = 1, pentru absolvenții care au susținut proba de matematică la examenul de Bacalaureat
 2. coeficient = 0,9 pentru absolvenții care nu au susținut proba de matematică la examenul de Bacalaureat
* test eliminatoriu de limba engleză, pentru programele de studiu organizate in engleză. (Nu e necesar pt. candidații care au atestat de competență lingvistică eliberat de instituții recunoscute de MECS.)
Criteriul de ierarhizare: medie/opțiune
La medii egale departajarea se face după :
 1. Media de la Bacalaureat obținută la proba Matematică – examen scris;
 2. Media de la Bacalaureat obținută la proba Limba română – examen scris
 3. Media de la Bacalaureat obținută la proba la alegere a profilului şi specializării – E) d)
Condiții de admitere - învățământ la distanță (ID)

Concurs pe bază de dosar - 100% media examenului de bacalaureat;

Criteriul de ierarhizare: medie/opțiune
La medii egale departajarea se face după:
 1. Media de la Bacalaureat obținută la proba Matematică – examen scris;.
 2. Media de la Bacalaureat obținută la proba Limba română – examen scris.
 3. Media de la Bacalaureat obținută la proba la alegere a profilului şi specializării – E) d)

Număr de locuri LICENTĂ ZI

Număr de locuri scoase la concurs și condiții de admitere pentru anul universitar 2018-2019 -sesiunea de admitere: SEPTEMBRIE 2018

Învățământ de licență – cursuri CU FRECVENȚĂ (Ciclul I de studii universitare) 3 ani (6 semestere) 

 

 

Domeniul de licență

Număr locuri

2018-2019

 

 

Programul de studiu

Număr locuri ramase libere pentru ses. Sept.

2018-2019

 

 

Condiții de admitere

Număr total locuri

Locuri finanțate de la bugetul de stat

Taxă

Marketing

100

Marketing

-

34

Admiterea pentru ciclul I, cursuri cu frecvență, va consta într-un concurs de dosare, media de admitere fiind formată din media examenului de Bacalaureat, ponderată cu un coeficient, după cum urmează:

1)       coeficient = 1, pentru absolvenții care au susținut proba de matematică la examenul de Bacalaureat

2)       coeficient = 0,9 pentru absolvenții care nu au susținut proba de matematică la examenul de Bacalaureat

1) test eliminatoriu de limba engleză. (Nu e necesar pt. candidații care au atestat de competență lingvistică eliberat de instituții recunoscute de MECS.)

 

La medii egale departajarea se face după :

1. Media de la Bacalaureat obținută la proba Matematică – examen scris;

2. Media de la Bacalaureat obținută la proba Limba română – examen scris

3. Media de la Bacalaureat obținută la proba

la alegere a profilului şi specializării – E) d)

Taxa de școlarizare: 3000 lei/an de studiu

Taxă de admitere: 200 lei

Criteriul de ierarhizare: medie/opțiune

Administrarea afacerilor

100

Economia comerțului turismului și serviciilor

-

53

50

Admistrarea afacerilor (în limba engleză) 1)

1rur

8

Management

75

Management

-

-

Economie și afaceri internaționale

75

Afaceri internaționale

1 rur

8

Finanțe 

75

Finanțe și bănci

-

6

Contabilitate

75

Contabilitate și informatică de gestiune

-

-

Cibernetică,statistică și informatică economică

60

Informatică economică

1 rur

-

TOTAL

 

 

LEGENDA    Rur = absolventi de licee situate in mediul rural

C.terti = Cetateni terte UE bursieri ai statului roman

TAS (transilvania Academica Scholarship) 

Număr de locuri LICENȚĂ ID

Programe de studiu și număr de locuri scoase la concurs la admitere pentru anul universitar 2018-2019

sesiunea de admitere SEPT 2018 Învățământ de licență: la Distanță (Ciclul I de studii universitare) 3 ani (6 semestre)

 

Domeniul de licență

 

Programul de studiu

Numar de locuri ramase libere pt ses. Sept 2018

Condiții de admitere

Buget

Taxă

Marketing

Marketing

-

57

Admiterea pentru ciclul I, cursuri ID, va consta dintr-un concurs de dosare, media de admitere fiind formată din media examenului de bacalaureat

La medii egale departajarea se face după:

1. Media de la Bacalaureat obținută la proba Matematică – examen scris;.

2. Media de la Bacalaureat obținută la proba Limba română – examen scris.

3. Media de la Bacalaureat obținută la proba

la alegere a profilului şi specializării – E) d)

Taxă şcolarizare anuală: 3000 lei

Taxăde admitere: 200lei

Criteriul de ierarhizare: medie/opțiune

Administrarea afacerilor

Economia comerțului turismului și serviciilor

-

59

Management

Management

-

21

Economie si afaceri internaționale

Afaceri internaționale

 

57

Contabilitate

Contabilitate și informatică de gestiune

-

43

TOTAL

 

 

 

Conform Legii educației naționale nr.1/2011, studiile universitare la forma ID se organizează numai în regim de finanțare cu taxă.

Forma de învățământ la distanță (ID) permite cursanților să studieze individual și să desfășoare activități de învățământ în grup. Studiul individual este facilitat de materialele didactice elaborate în tehnologie ID, puse la dispoziție studenților în format electronic (pe platforma eLearning).

Activități didactice specifice ID:

 • activități de tutoriat (AT) – întâlniri față în față (desfășurate în weekend);
 • activități de evaluare pe parcurs (TC) – constituite din teme de control (activități desfășurate pe platforma eLearning ID-IFR, în funcție de specificul disciplinei);
 • activități aplicative asistate (AA), unde este cazul – echivalentul orelor de laborator, proiect sau practică de la forma de învățământ cu frecvență.

La fiecare disciplină se programează semestrial cel puțin două activități tutoriale (AT), desfășurate prin întâlniri directe (față în față). Prezența la activitățile AA este obligatorie și prezența la activitățile AT este recomandabilă. 

La această formă de învățământ se pot înscrie și persoane care locuiesc/lucrează în străinătate, dar prezența la activitățile de tip AA și prezența la sesiunile de examene este obligatorie.                                                                                                                                                                                

**CPV = cont propriu valutar

Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.000 de lei/an

C A L E N D A R    A D M I T E R E    2018
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ PENTRU CURSURI   CU FRECVENȚĂ   ȘI   ID

Data/Perioada

Activităţi desfăşurate

09 - 14 iulie 2018

Înscrieri pentru sesiunea de admitere iulie 2017 (ciclul de studii universitare de Licență)

Candidații cetățeni români – la sediile facultăților. Cetățenii din țări UE și din țări terțe UE și românii de pretutindeni – în clădirea Rectorat, Bd. Eroilor nr. 29

09 - 11 iulie 2018

Înscrieri olimpici și candidați rromi. Inscrierile se fac la sediile facultăţilor

11 iulie 2018

Afișare liste cu candidați olimpici și candidați rromi admiși

18 iulie 2018

Afişare Liste cu candidați Admiși / Respinși (Liste faza I)

19 - 25 iulie 2018

Confirmare loc (Depunerea actelor de studii în original pentru candidaţii admişi pe locurile fără taxă. Plata primei tranșe a taxei de școlarizare pentru candidații admiși cu taxă - prin OP sau la casierii şi trimiterea dovezii plăţii către comisia de admitere pe facultate, conform contractului de admitere)

26  iulie 20181

Afişarea Listelor refăcute cu candidaţii admişi în urma fazei de redistribuire (Liste faza a II-a)

27 iulie -03 septembrie 2018

Confirmare loc. (Depunerea actelor de studii în original pentru candidaţii nou admişi pe locurile bugetate şi plata primei tranşe a taxei de şcolarizare pentru candidaţii nou admişi pe locurile cu taxă - prin OP sau la casierii şi trimiterea dovezii plăţii către comisia de admitere pe facultate, conform contractului de admitere)

04 septembrie 20181

Afişarea Listelor de admitere, refăcute în urma fazei de redistribuire (Lista faza a III-a) Comunicarea locurilor rămase disponibile pentru sesiunea septembrie 2018.

05 septembrie - 10 septembrie 2018

Confirmare loc și plata primei tranșe a taxei de școlarizare pentru candidații nou admiși pe locurile cu taxă - prin OP sau la casierii şi trimiterea dovezii plăţii către comisia de admitere pe facultate, conform contractului de admitere

11 septembrie 20181

Afișarea listelor finale de admitere pentru sesiunea iulie 2018 (Liste finale iulie)

12 - 14 septembrie 2018

Confirmare loc. Comunicarea locurilor rămase disponibile pentru sesiunea septembrie 2016

__________________________________

1  Pentru perioada de depunere a actelor în vederea confirmării locurilor, respectiv plata primei tranşe de şcolarizare, vă rugăm să consultați cu atenție contractul de admitere !!!

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Planificarea canditaților pentru susținerea interviului în data de 10 septembrie 2018 

Administrarea afacerilor în turism
Management financiar bancar
Politici contabile, audit și control de gestiune
Politici și strategii de marketing
Relații economice internaționale
Sisteme informatice integrate pentru afaceri

 
 
Acte necesare pentru înscrierea candidaților
Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar și interviu:

Media de admitere este calculată astfel:
 • pondere 50% - media examenului de licență
 • pondere 50% - media obținută la interviu
  (tematica pentru interviu este disponibilă pe site-ul facultății)
La medii egale, departajarea se face după următoarele criterii:
 1. Media anilor de studii de la nivel licență
 2. Media probei scrise la examenul de licență
 3. Media susținerii lucrării de licență
Tematica pentru admitere
 
Număr de Locuri

Programe de studii, număr de locuri și condiții de admitere pentru anul universitar 2018-2019

Sesiunea de admitere: SEPTEMBRIE 2018

 

Masterate tip Bologna (masterate universitare de aprofundare, de  cercetare ştiințifică şi complementare - Ciclul II de studii)

2 ani (4 semestre), forma de învățământ CU FRECVENȚĂ

 

 

Domeniul

 

 

Programul de studiu

 MASTER

Numar de locuri ramase libere pt ses. Sept

2018 - 2019

 

Concursul de admitere pentru ciclul II de studii universitare ce va consta în:

Buget

Taxa

Marketing

Politici şi strategii de marketing 

1 fb

33

Concurs pe bază de interviu

Media de admitere este calculată astfel:

- pondere 50% - media examenului de licență

- pondere 50% - media obținută la interviu

(tematica pentru interviu este disponibilă pe site-ul facultății)  

La medii egale, departajarea se face după următoarele criterii:

1) Media anilor de studii de la nivel licență

2) Media probei scrise la examenul de licență

3) Media susținerii lucrării de licență         

Cerințe: Se pot înscrie absolvenți cu studii universitare cu diplomă de licență.

Data desfăşurării probei orale: 10 sept 2018 ora 13

Taxă de admitere: 200 lei

Taxă şcolarizare anuală: 3500 lei/an de studiu

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în turism

-

33

Concurs pe bază de interviu

Media de admitere este calculată astfel:

- pondere 50% - media examenului de licență

- pondere 50% - media obținută la interviu

(tematica pentru interviu este disponibilă pe site-ul facultății)  

La medii egale, departajarea se face după următoarele criterii:

1) Media anilor de studii de la nivel licență

2) Media probei scrise la examenul de licență

3) Media susținerii lucrării de licență         

Cerințe: Se pot înscrie absolvenți cu studii universitare cu diplomă de licență.

Data desfăşurării probei orale: 10 sept 2018 ora 13

Taxă de admitere: 200 lei

Taxă şcolarizare anuală: 3500 lei/an de

Management

Management si strategii de afaceri

-

-

Concurs pe bază de interviu

Media de admitere este calculată astfel:

- pondere 50% - media examenului de licență

- pondere 50% - media obținută la interviu

(tematica pentru interviu este disponibilă pe site-ul facultății)  

La medii egale, departajarea se face după următoarele criterii:

1) Media anilor de studii de la nivel licență

2) Media probei scrise la examenul de licență

3) Media susținerii lucrării de licență         

Cerințe: Se pot înscrie absolvenți cu studii universitare cu diplomă de licență.

Data desfăşurării probei orale: 10 sept 2018 ora 13

Taxă de admitere: 200 lei

Taxă şcolarizare anuală: 3500 lei/an de studiu

Economie si afaceri internaționale

Relații economice internaționale

2 + 1b +

1fb

27

Concurs pe bază de interviu

Media de admitere este calculată astfel:

- pondere 50% - media examenului de licență

- pondere 50% - media obținută la interviu

(tematica pentru interviu este disponibilă pe site-ul facultății)  

La medii egale, departajarea se face după următoarele criterii:

1) Media anilor de studii de la nivel licență

2) Media probei scrise la examenul de licență

3) Media susținerii lucrării de licență   

Cerințe: Se pot înscrie absolvenți cu studii universitare cu diplomă de licență.

 Data desfăşurării probei orale: 10 sept 2018 ora 13

Taxă de admitere: 200 lei

Taxă şcolarizare anuală: 3500 lei/an de studiu

Finanţe 

Management financiar bancar

1b

15

Concurs pe bază de interviu

Media de admitere este calculată astfel:

- pondere 50% - media examenului de licență

- pondere 50% - media obținută la interviu

(tematica pentru interviu este disponibilă pe site-ul facultății)  

La medii egale, departajarea se face după următoarele criterii:

1) Media anilor de studii de la nivel licență

2) Media probei scrise la examenul de licență

3) Media susținerii lucrării de licență         

Cerințe: Se pot înscrie absolvenți cu studii universitare cu diplomă de licență.

Data desfăşurării probei orale: 10 sept 2018 ora 13

Taxă de admitere: 200 lei

Taxă şcolarizare anuală: 3500 lei/an de studiu

Contabilitate

Politici contabile, audit si control de gestiune

1 fb

3

Concurs pe bază de interviu

Media de admitere este calculată astfel:

- pondere 50% - media examenului de licență

- pondere 50% - media obținută la interviu

(tematica pentru interviu este disponibilă pe site-ul facultății)  

La medii egale, departajarea se face după următoarele criterii:

1) Media anilor de studii de la nivel licență

2) Media probei scrise la examenul de licență

3) Media susținerii lucrării de licență         

Cerințe: Se pot înscrie absolvenți cu studii universitare cu diplomă de licență.

Data desfăşurării probei orale: 10 sept 2018 ora 13

Taxă de admitere: 200 lei

Taxă şcolarizare anuală: 3500 lei/an de studiu

Informatică economică

Sisteme informatice integrate pentru afaceri

-

27

Concurs pe bază de interviu

Media de admitere este calculată astfel:

- pondere 50% - media examenului de licență

- pondere 50% - media obținută la interviu

(tematica pentru interviu este disponibilă pe site-ul facultății)  

La medii egale, departajarea se face după următoarele criterii:

1) Media anilor de studii de la nivel licență

2) Media probei scrise la examenul de licență

3) Media susținerii lucrării de licență   

Cerințe: Se pot înscrie absolvenți cu studii universitare cu diplomă de licență.

Data desfăşurării probei orale: 10 sept 2018 ora 13

Taxă de înscriere: 200lei

Taxa de școlarizare: 3500 lei/an de studiu

Contabilitate

Audit intern

0

50

Concurs pe bază de interviu

Media de admitere este calculată astfel:

- pondere 50% - media examenului de licență

- pondere 50% - media obținută la interviu

(tematica pentru interviu este disponibilă pe site-ul facultății)  

La punctaje egale, departajarea se face dupăurmătoarele criterii:

1) Media anilor de studii de la nivel licență

2) Media probei scrise la examenul de licență

 3) Media susținerii lucrării de licență            

Cerințe: Se pot înscrie absolvenți cu studii universitare cu diplomă de licență.

Data desfăşurării probei orale: 10 sept 2018 ora 13

Taxă de admitere 200 lei

Taxa de școlarizare: 3500 lei/an de studiu

                                                                                 

Legenda :       b = Români de pretudindeni cu bursă

                         fb = Români de pretudindeni fără bursă

 

 Taxe

 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.500 lei/an
C A L E N D A R    A D M I T E R E    2018
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT CU FRECVENŢĂ
Data/Perioada Activităţi desfăşurate
09 - 14 iulie 2018 Înscrieri pentru sesiunea de admitere iulie 2017 (ciclul de studii universitare de Masterat) Candidații cetățeni români – la sediile facultăților. Cetățenii din țări UE și din țări terțe UE și românii de pretutindeni – în clădirea Rectorat, Bd. Eroilor nr. 29
15 – 17 iulie 2018 Desfăşurarea probelor de concurs.  Datele exacte, pe ore şi săli, vor fi afişate în timp util pe site-ul facultăţii
18 iulie 2018 Afişare Liste cu candidați Admiși / Respinși (Liste faza I)
19 - 25 iulie 2018 Confirmare loc (Depunerea actelor de studii în original pentru candidaţii admişi pe locurile fără taxă. Plata primei tranșe a taxei de școlarizare pentru candidații admiși cu taxă - prin OP sau la casierii şi trimiterea dovezii plăţii către comisia de admitere pe facultate, conform contractului de admitere)
26  iulie 20181 Afişarea Listelor refăcute cu candidaţii admişi în urma fazei de redistribuire (Liste faza a II-a)
27 iulie -03 septembrie 2018 Confirmare loc. (Depunerea actelor de studii în original pentru candidaţii nou admişi pe locurile bugetate şi plata primei tranşe a taxei de şcolarizare pentru candidaţii nou admişi pe locurile cu taxă - prin OP sau la casierii şi trimiterea dovezii plăţii către comisia de admitere pe facultate, conform contractului de admitere)
04 septembrie 20181 Afişarea Listelor de admitere, refăcute în urma fazei de redistribuire (Lista faza a III-a) Comunicarea locurilor rămase disponibile pentru sesiunea septembrie 2018.
05 septembrie - 10 septembrie 2018 Confirmare loc și plata primei tranșe a taxei de școlarizare pentru candidații nou admiși pe locurile cu taxă - prin OP sau la casierii şi trimiterea dovezii plăţii către comisia de admitere pe facultate, conform contractului de admitere
11 septembrie 20181 Afișarea listelor finale de admitere pentru sesiunea iulie 2018 (Liste finale iulie)
12 - 14 septembrie 2018 Confirmare loc. Comunicarea locurilor rămase disponibile pentru sesiunea septembrie 2016

__________________________________

1  Pentru perioada de depunere a actelor în vederea confirmării locurilor, respectiv plata primei tranşe de şcolarizare, vă rugăm să consultați cu atenție contractul de admitere !!!

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

Anunț

Admiterea la doctorat, domeniul Marketing, sesiunea septembrie 2018, va consta într-un examen de tip interviu oral. Subiectele interviului au la bază temele de doctorat, care au fost în prealabil stabilite de comun acord cu conducătorii de doctorat, precum și bibliografia anunțată de către conducătorii de doctorat, documentele fiind afișate la departamentul coordonator - MTSAI - precum și pe site-ul facultății, la adresa: https://econ.unitbv.ro/admitere/informa%C8%9Bii-pentru-admitere
Examenul bazat pe interviul oral, pentru domeniul Marketing, este programat vineri, 21.09.2018, ora 9,00, sala A III 1.

 Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Tematica examen doctorat

TEMATICA EXAMEN DOCTORAT 2018 - MARKETING

THE TOPICS FOR THE PHD ENTRANCE EXAM 2018 - MARKETING FIELD

Taxe de școlarizare
 • Marketing – 4.500 lei/an

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro