Număr de locuri scoase la concurs și condiții de admitere pentru anul universitar 2021-2022 - sesiunea de admitere: IULIE 2021 - MASTERAT

Tematica pentru admitere IULIE 2021

 

Informatii proba online

i. Conectarea se va face cu browser-ele Google Chrome sau Firefox. Microfonul și camera vor fi pregătite de a fi activate.
ii. Accesarea link-ului cu 10 minute înainte de ora programată (în felul acesta candidatul va intra în camera de așteptare, urmând ca el să fie admis în conferință de îndată ce candidatul anterior a terminat interviul)
iii. La accesarea link-ului, candidații își vor completa numele și prenumele și vor da click pe butonul de Start
iv. Pe ecran va apărea mesajul “Please wait for a moderator to approve you joining the meeting.” Dacă timpul de așteptare este prea mare, mesajul va dispărea, iar pentru reafișarea sa se va face un Refresh la pagina web.
v. După primirea aprobării de a intra în conferință candidații vor alege opțiunea de Conectare cu microfon.
vi. Candidații vor avea pregătit actul de identitate pentru legitimare

Pentru a va testa camera si microfonul puteti intra in conferinta TEST: https://bbb.unitbv.ro/lix-jvl-sew

Camerele ONLINE pentru conferinta ADMITERE MASTERAT:

Administrarea afacerilor în turism
Audit intern
Management financiar bancar
Management și strategii de afaceri
Politici contabile, audit și control de gestiune
Politici și strategii de marketing
Sisteme informatice integrate pentru afaceri

 

Programarea ONLINE pentru conferinta ADMITERE MASTERAT:

Toti candidatii inscrisi la urmatoarele programe sunt rugati sa se conecteze pe platforma la ora 9.00. Intrarea se va face pe rand, condidatii fiind rugati sa-si astepte randul!

Administrarea afacerilor în turism
Management financiar bancar
Management și strategii de afaceri
Politici contabile, audit și control de gestiune
Politici și strategii de marketing
Sisteme informatice integrate pentru afaceri

 

Tutorial video - Inscriere ONLINE

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro
DOMENIUL MARKETING
Anunț

În Universitatea Transilvania din Brașov, admiterea candidaților la studiile universitare de doctorat se face prin concurs, în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare, și respectiv OMENCS 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, cu modificările și completările ulterioare.
Înscrierea la concursul de admitere se face în perioada 3-18 septembrie 2020, accesând platforma electronică https://apps.unitbv.ro/inscrieri/public/index.php.
Concursul de admitere la doctorat, Domeniul Marketing, va avea loc în 24 septembrie 2020. Rezultatele preliminare ale concursului (listele provizorii) vor fi publicate / afișate în data de 28 septembrie 2020 pe site-ul SDI. Eventualele contestații se vor depune în data de 29 septembrie 2020 (interval orar 9:00 - 13:00, la secretariatul SDI) și se vor analiza - soluționa în data de 30 septembrie 2020. Rezultatele finale (liste definitive după soluționare contestații) se afișează în data de 30 septembrie 2020. Înmatricularea candidaților admiși (începând cu data de 1 octombrie 2020) se va face după semnarea contractelor de studii doctorale, ce se va desfășura în perioada 29-30 septembrie 2020.

Candidați eligibili
Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat:
• absolvenții cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004 (sistem Bologna), cu modificările și completările ulterioare;
• absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate din cadrul ministerului de resort ca fiind cel puțin studii universitare de master.
Durata totală cumulată a ciclului de licență și master (pentru studii pe sistem Bologna) trebuie să asigure cumulat cel puțin 300 de credite transferabile (ECTS).

În Universitatea Transilvania din Brașov, se pot înscrie la concursul de admitere la doctorat doar candidații care au obținut media anilor de licență de minimum 7 (șapte) și media studiilor de masterat de minimum 7 (șapte).
Sunt eligibili pentru locuri finanțate de la bugetul de stat doar candidații care au obținut media de absolvire a ciclului de licență de minimum 8,50 (media aritmetică între media anilor de studii de licență și media examenului de licență).
În cazul neocupării tuturor locurilor finanțate de la bugetul de stat, CSUD poate aproba, la propunerea SDI, derogări de la cerința de mai sus, respectiv (re)distribuirea locurilor libere candidaților care optează pe locuri finanțate de la buget - fără bursă (CFFB, FRB) și au media ciclului de licență de minimum 8,00.

La concursul de admitere la studii universitare de doctorat pot participa și:
• cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Recunoașterea studiilor efectuate de către aceștia în afara României se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul ministerului de resort (https://cnred.edu.ro/ro/studii-universitare), înainte de înscrierea candidaților la concursul de admitere, fiecare candidat având obligația de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaștere a studiilor. Procedura poate fi inițiată prin UTBv sau personal, de candidat. Candidații vor lua în considerare durata de soluționare de minimum 30 zile.
• cetățeni ai statelor terțe UE, pe locuri cu taxă (CPV) conform reglementărilor în vigoare și instrucțiunilor elaborate de SDI (https://www.unitbv.ro/en/research/doctoral-studies/non-eu-citizens-admission.

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

  • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
  • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
  • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Tematica examen doctorat

Admitere doctorat domeniul Marketing septembrie 2020 conditii, criterii, tematica, bibliografie

Tematica doctorat - admitere 2020 - domeniul MARKETING

TOPICS FOR THE ADMISSION TO DOCTORAL STUDIES 2020 – MARKETING FIELD

Taxe de școlarizare
  • Marketing – 4.500 lei/an

DOMENIUL FINANTE
Anunț

În Universitatea Transilvania din Brașov, admiterea candidaților la studiile universitare de doctorat seÎn Universitatea Transilvania din Brașov, admiterea candidaților la studiile universitare de doctorat seface prin concurs, în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările șicompletările ulterioare, HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat,cu modificările și completările ulterioare și respectiv OMENCS 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de masterși de doctorat. Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează pentru următoarele forme de învățământ: bugetat cu frecvență cu bursă, bugetat cu frecvență fără bursă, cu frecvență cu taxă, cu frecvențăredusă cu taxă, cu frecvență redusă fără taxă (după caz).

Înscrierile la doctorat se efectuează în perioada 3-18 septembrie 2020, în zilele lucrătoare, între orele10.00 și 15.00 la secretariatul Școlii Doctorale Interdisciplinare – SDI (cam. 206-207, etaj II, clădirea Rectorat, Bd. Eroilor nr. 29).

Admiterea la doctorat în domeniul FINANȚE, sesiunea Septembrie 2020, va consta într-un examen detip interviu oral.Subiectele interviului au la bază temele de doctorat, care au fost în prealabil stabilite de comun acordcu conducătorii de doctorat, precum și bibliografia anunțată de către conducătorii de doctorat,documentele fiind afișate la departamentul coordonator – FCTE – precum și pe site-ul facultății, laadresa https://econ.unitbv.ro/admitere/informa%C8%9Bii-pentru-admitere. Admiterea la doctorat, domeniul FINANȚE, sesiunea septembrie 2020, va consta într-un examen de tipinterviu oral. Subiectele interviului au la bază temele de doctorat, care au fost în prealabil stabilite decomun acord cu conducătorii de doctorat, precum și bibliografia anunțată de către conducătorii dedoctorat, documentele fiind afișate la departamentul coordonator - FCTE - precum și pe site-ulfacultății, la adresa: https://econ.unitbv.ro/admitere/informa%C8%9Bii-pentru-admitere

Examenul bazat pe interviul oral, pentru domeniul FINANȚE, este programat in 24 septembrie 2019, Examenul bazat pe interviul oral, pentru domeniul FINANȚE, este programat in 24 septembrie 2019,ora 9,00, sala A V3.

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

• media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei deadmitere);

• media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);

• media obținută la examenul de licență. Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarealocurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilorspecifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.Rezultatele preliminare ale concursului vor fi publicate/afișate în data de 28 septembrie 2020 pe siteulSDI.Eventualele contestații se vor depune în data de 29 septembrie 2020 (interval orar 9.00 – 13.00) la secretariatul SDI și se vor analiza – soluționa în data de 30 septembrie 2020

Rezultatele finale se vor afișa în 30 septembrie 2020 , iar înmatricularea candidaților admiși se va facedupă semnarea contractelor de studii doctorale, ce se va desfășura în perioada 29-30 septembrie2020.Listele finale de admitere sunt generate după faza de înmatriculare prin decizie a Rectorului Universității Transilvania din Brașov. Validarea rezultatelor admiterii la doctorat se face de către Consiliul Școlii Doctorale Interdisciplinare(C-SDI) și Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD-UTBv). Eventualele modificări ale calendarului vor fi comunicate în timp util. Senatul Universității va aproba excepțiile de la calendarul admiterii la studiile universitare de doctorat.

Tematica examen doctorat

METODOLOGIA, TEMATICA 2020 - FINANTE

TOPICS, REFERENCES 2020 - FINANCE

Tematica examen admitere domeniul doctorat FINANTE


Taxe de școlarizare
  • Finante – 4.500 lei/an

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro