Practică

 

Practică programe LICENȚĂ

Practica de specialitate este o disciplină obligatorie, prevăzută în anul II, semestrul II. Studenţii o efectuează la parteneri de practică, în departamente al căror profil este compatibil cu cerinţele cuprinse în fișa disciplinei.
Durata practicii de specialitate este de 84 de ore [o zi/săptămână (14 săptămâni x 6 ore/săptămână)]. Practica se desfășoară sub îndrumarea unui coordonator de practică care are pregătirea și experiența pentru a completa și consolida cunoștințele teoretice însușite de student în cadrul programului de instruire.
Din partea FSEAA, îndrumarea studenților pe parcursul desfășurării practicii de specialitate se realizează de către un cadru didactic responsabil cu practica la nivel de program de studiu. Desfășurarea stagiului de practică este însoțită de întocmirea următoarelor documente:
A. Înainte de începerea practicii de specialitate studentul trebuie să dețină:
Cererea studentului adresată Facultății pentru aprobarea stagiului de practică (1 exemplar), cu număr de înregistrare și semnată de către acesta. Cererea rămâne la caietul de practică.
• Adresa eliberată de Decanatul Facultății către partenerul de practică (1 exemplar) pe care studentul o prezintă în prima zi de practică.
Convenția de practică (3 exemplare, din care: 1 exemplar la Biroul de relații cu mediul economic din cadrul Universității Transilvania Brașov, 1 exemplar la partenerul de practică, 1 exemplar la caietul de practică) completată integral și semnată de către toate părțile.
Cele 3 documente sunt disponibile la secțiunea Studenți - Practică a site-ului FSEAA. Șefii de grupă din fiecare an de studii aduc documentele la Decanat pentru a fi semnate și ștampilate în prima zi a fiecărei săptămâni, dar NU mai târziu de 14 zile de începerea practicii de specialitate.
B. La finalulpracticii de specialitate studentul trebuie să dețină (suplimentar față de documentele menționate mai sus):
4. Atestatul de practică (1 exemplar), semnat de partenerul de practică din care trebuie să reiasă numărul de ore efectuate, perioada derulării stagiului, tema proiectului realizat și calificativul acordat.
5. Caietul de practică, sub forma unui jurnal, în care după prezentarea partenerului de practică sunt descrise, cronologic, activităţile desfăşurate pe parcursul practicii.
6. Proiectul de practică care trebuie să pună în valoare aplicarea cunoştinţelor dobândite la una sau mai multe discipline studiate la facultate. Informații suplimentare despre modul de întocmire le obțineți de la cadrele didactice responsabile cu practica la nivel de programe de studii.

IMPORTANT! Studenții care sunt angajați pot efectua practica la locul de muncă, dacă sunt asigurate condițiile pentru acumularea competențelor prevăzute în fișa disciplinei de practică.

Activitatea de practică este evaluată prin colocviu în sesiunea de examene din semestrul II.

Fisa disciplinei - PRACTICA

Programa - PRACTICA

Mai multe oferte de practică găsiți pe unitbv.ro

Documentele necesare pentru practică


 Practică programe MASTERAT

 Ghid de practica - MASTERAT FSEAA 2018 2019