Programe de studii

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Marketing. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Disciplinele din planul de învățământ asigură formarea specialiştilor în domeniul marketingului, capabili să-şi asume un rol activ în viața organizațiilor, prin rezolvarea unor probleme specifice ale acestora în relația cu piața. Absolvenții vor dobândi competențe profesionale privind aplicarea principiilor, metodelor şi tehnicilor de marketing într-o varietate de contexte şi situații specifice, în scopul dezvoltării activităților din cadrul organizațiilor, precum și competențe transversale de comunicare și dezvoltare personală.

 

Discipline studiate: marketing, cercetări de marketing, tehnici promoționale, comerț etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Absolvenții vor putea continua studiile în cadrul programelor de masterat și vor putea ocupa posturi precum: Specialist marketing; Consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț şi marketing; Specialist în relații publice; Referent de specialitate marketing; Consilier vânzări asigurări; Organizator târguri şi expoziții etc.

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Administrarea afacerilor. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii, în comercializarea produselor/serviciilor, în gestionarea relațiilor cu clienții si furnizorii, în gestionarea şi alocarea resurselor materiale şi financiare, în asigurarea calității prestațiilor în comerț, turism şi servicii și pentru a oferi asistență în managementul resurselor umane. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul economic.

 

Discipline studiate: economia comerțului, economia turismului, marketingul serviciilor etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing, organizator activitate de turism, analist servicii client, logistician gestiune flux.

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Științe economice. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Pregătirea viitorilor economiști specializați în administrarea afacerilor se face conform unui plan de învăţământ competitiv la nivel internațional, asigurând dezvoltarea cunoştinţelor teoretice și a competențelor profesionale și transversale necesare pe piața muncii. Practica studențească se desfășoară pe parcursul a unui număr de 84 de ore în companii multinaționale și/sau întreprinderi românești mici, mijlocii și mari. Pe parcursul anilor de studiu, studenții sunt consiliați și orientați în carieră de cadrele didactice astfel încât, după absolvire, să cunoască ocupația cea mai potrivită pentru dezvoltarea unei cariere de succes.

 

Discipline studiate: fundamentale (micro- și macroeconomie, contabilitate, finanțe, statistică, analiză economico-financiară, comerț, marketing, informatică economică, dreptul afacerilor, etc.) și de specialitate (managementul proiectelor, proiectarea și dezvoltarea produselor, managementul serviciilor, managementul resurselor umane, managementul investițiilor, management strategic, managementul relațiilor cu clienții, managemntul calității, managementul achizițiilor etc.)

 

Perspective după finalizarea studiilor: Absolvenții acestui program de studiu se pot angaja pe posturi de specialist în dezvoltare organizațională, consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiune economică, adminstrator societate comercială.

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Contabilitate. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de înregistrare a operațiunilor economice în contabilitatea entității/organizației, de utilizare a resurselor informatice în domeniul financiar-contabil, de prelucrare a informațiilor în vederea întocmirii rapoartelor financiar-contabile și fiscale, de determinare și interpretare a indicatorilor economico-financiari, dar și competențe legate de realizarea operațiunilor specifice controlului financiar-contabil. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul financiar-contabil.

 

Discipline studiate: contabilitate, informatică, fiscalitate, analiză economico-financiară, audit financiar, etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: referent de specialitate financiar-contabilitate; analist preț de revenire/costuri; administrator baze de date; consultant bugetar; lichidator, etc.

Durata studiilor este de 3 ani (180 credite ECTS). Studenții dobândesc competențe privind: elaborarea și implementarea de strategii și politici ale organizației; identificarea, analiza și gestionarea elementelor care definesc mediul intern și extern al organizației prin diagnosticare și analiză SWOT; aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă; identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei. Studenții beneficiază de o bază materială vastă ce cuprinde săli de curs dotate astfel încât să fie îndeplinite standardele în vigoare, laboratoare ce dispun de programe informatice adecvate disciplinelor din planul de învățământ.

 

Discipline studiate: Management general, Drept comercial, Statistică economică, Baze de date, Tehnologia informației – Internet, Etică în afaceri, Logistică, Dreptul muncii, Managementul producției, Management financiar, Management strategic, Managementul resurselor umane, Managementul calității, Analiză diagnostic și evaluarea întreprinderilor, etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Absolvenții programului de studii Management pot activa într-o gamă largă de organizații: atât societăți cu profil industrial, cât și in administrație publică, administrație financiară, învățământ, cercetare sau pot înființa și administra propriile afaceri. În conformitate cu prevederile din „Clasificarea ocupațiilor din România” (COR) absolvenții programului de studii Management pot ocupa funcții precum cea de: Manager; Administrator societate; Șef compartiment; Expert/inspector/referent/economist/consultat în management; Manager de întreprindere socială; Manager de responsabilitate socială.

Programul de studii de licență Informatică economică (program reacreditat ARACIS în anul 2014) se încadrează în domeniul de licență Cibernetică, Statistică și Informatică economică. Durata studiilor este de 3 ani (180 credite ECTS). Programul asigură studenților cunoştințe avansate în domeniul informaticii şi economiei, printr-o îmbinare optimă a disciplinelor economice generale cu cele de specialitate. Programul de studii de licență Informatică economică a fost conceput în concordanță cu standardele învățământului universitar european şi are corespondent în specializările Business Information Systems, Management Information Systems, asigurând absolvenților noştri posibilități multiple şi şanse sporite de afirmare profesională în domeniul informaticii. Pregătirea economică şi informatică, oferită de programul de studii de licență Informatică economică, se continuă în facultatea noastră prin programul de studii de masterat în informatică: Sisteme informatice integrate pentru afaceri.

 

Discipline studiate: Bazele informaticii, Programarea calculatoarelor, Tehnologia informației-Internet, Baze de date, Rețele de calculatoare, Sisteme de operare, Algoritmi şi structuri de date, Programare orientată obiect, Programarea aplicațiilor Windows, Programare în SGBD Oracle, Analiza şi proiectarea sistemelor informatice, Pachete software de gestiune, Tehnologii şi aplicații Web, Comerț electronic, Cercetări operaționale şi modelare economică; Simularea proceselor economice. În domeniul economic: Microeconomie şi Macroeconomie, Contabilitate, Management, Marketing, Finanțe, Statistică economică, Econometrie, Analiză economică financiară, Dreptul afacerilor.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Absolvenții acestui program de studii vor fi pregătiți în egală măsură să ocupe funcții atât în domeniul informaticii, cât şi în domeniul economic, deoarece dispun de cunoştințe informatice solide şi o bună bază economică. Absolvenții vor putea lucra în orice firmă, bancă, instituție, ca economist - specialist în tehnologia informației. Vor putea lucra în firmele de producție şi distribuție produse software. Vor putea aborda cu succes noile profesii legate de e-business şi consultanță în domeniul sistemelor informatice integrate.

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Economie și Afaceri Internaționale. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de realizare de studii pentru societăți comerciale, instituții private si publice în domeniul afacerilor internaționale, negociere si derulare de tranzacții cu produse şi/sau servicii pe piețele internaționale, gestionarea bazelor de date în domeniul afacerilor internaționale, asistență în domeniul afacerilor internaționale pentru organismele internaționale publice, comunitățile locale şi regionale. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii din domeniul economic.

 

Discipline studiate: comerț internațional, tehnologia informației, tehnica operațiunilor de comerț exterior, marketing internațional, investiții internaționale, plăți și finanțări internaționale, transporturi și asigurări internaționale, etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: inspector/referent/consilier/cercetător în relații economice internaționale, expert/inspector vamal, șef agenție bursieră, șef serviciu bancă/societate leasing

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este finanțe. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de administrare financiară a firmelor, de gestiune a impozitelor și taxelor, de analiză și previziune financiară a activității firmelor, de asigurări comerciale, precum și de management bancar. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniile finanțelor firmei, finanțelor publice centrale și locale, instituțiilor publice, societăților de asigurări, băncilor și instituțiilor financiar-bancare.

 

Discipline studiate: matematică financiară, informatică, finanțele firmei, finanțe publice, asigurări comerciale, analiză financiară, gestiune bancară, etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Analist credite; Analist financiar; Analist investiții; Analist tehnic piețe financiare; Analist cumpărări/consultant furnizori; Consilier financiar-bancar; Consultant fiscal; Consultant bugetar; Consultant de investiții; Controlor financiar; Inspector taxe și impozite.