Programe de studii

Domeniul de studii universitare de masterat în care se încadrează acest program de studii este Administrarea Afacerilor. Durata studiilor este 2 ani (120 credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de a lua decizii în condiții de risc şi incertitudine specifice administrării afacerilor în turism, de a interpreta dinamica mediului de afaceri în turism şi de a valorifica rezultatele, aplicarea creativă a metodelor şi tehnicilor de cercetare în analiza, interpretarea şi identificarea de soluții pentru situații specifice din turism, de a utiliza tehnologia informațională şi conştientizarea posibilităților acesteia de rezolvare a unor probleme specifice domeniului. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul turismului.

 

Discipline studiate: Afaceri şi antreprenoriat, Metode de cercetare a pieței turistice, Marketing în turism şi industria ospitalității, Planificarea şi organizarea turismului de evenimente, Comunicare de afaceri în limba engleză/ franceză, Geografia destinației turistice, Administrarea restaurantelor şi securitatea alimentului etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: director general, director şi asimilați, conducători în turism, activitatea ospitalieră, activități de alimentație şi activități de agrement, specialişti cu funcții administrative şi comerciale, economişti, asistenți universitari, profesori în invățământul liceal, manageri în activitatea de turism, conducători de întreprinderi mici din turism, activitate ospitalieră, activități de alimentație şi activități de agreement.

 

Programul de studii de masterat se încadrează în domeniul Management, având durata studiilor de 2 ani (120 credite ECTS). Programul de masterat pregăteşte absolvenți capabili să conducă organizații publice sau private, care să ia decizii vizând realizarea unor proiecte complexe într-un mediu economic dinamic, în care sunt tot mai pozitiv valorizate inițiativa antreprenorială şi capacitatea de a face față riscurilor, dezvoltării durabile, schimbărilor rapide şi unei competiții tot mai acerbe.

 

Discipline studiate: Metode de previziune economică, Contabilitate managerială, Strategii financiare pentru afaceri, e-Business, Dreptul afacerilor, Managementul riscurilor, Antreprenoriat şi strategii de afaceri, Managementul proiectelor europene, Managementul dezvoltării durabile, Evaluarea întreprinderii, Afaceri internationale, etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Manager, manager general, manager zonal, manager de produs, manager de resurse umane, manager logistică, manager achiziții, manager de proiect, analist de management, manager al sistemului de calitate, manager al sistemului de management al riscului, consultant în management.

 

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Marketing. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Masteranzii dobândesc competențe de dezvoltarea, evaluarea şi implementarea marketingului în medii de afaceri complexe; analiza în profunzime a unei varietăți de concepte, teorii, studii de caz, intrumente, tehnici, tactici și modele de comerț şi marketing; cunoştințe despre structura şi funcțiile marketingului în general şi de politicile şi strategiile de marketing în special; capacitatea de a organiza eficient activitatea profesională.

 

Discipline studiate: comportamente de piață; internet marketing; marketingul inovației; marketing strategic; strategii de marcă; metode calitative de studiere a pieței; cercetări cantitative de marketing; marketing relational; politici de marketing social; design și estetica mărfurilor; tehnici modern de DataMining; metode moderne de previziune și simulare în marketing; analiza multivariată a datelor de marketing; tehnologii informatice în comerț și marketing, comunicația integrată de marketing; strategii de marketing în afacerile internaționale etc.


Perspective după finalizarea studiilor: economist în comerț și marketing; specialist în relații publice; media planner; designer spații expunere produse; specialist în planificarea de marketing; manager de produs în structura de marketing a corporației; manager în publicitate globală/merchandising; planificator de evenimente; manager canal de marketing; manager comunicare în mediul online; specialist și manager în logistică.

Programul se adresează celor care intenționează să aprofundeze cunoştintele de relații economice internaționale, a celor care îşi doresc o carieră de succes în domeniu şi care vor să se familiarizeze tot mai mult cu multitudinea deciziilor strategice implicate de operarea în mediul de afaceri internațional şi intetionează să-şi dezvolte abilităti în utilizarea unui întreg instrumentar analitic cu scopul de a lua astfel de decizii în conditiile economiei de piată. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS).

 

Discipline studiate: Marketing strategic, E-business, Politici economice europene, Institutii comunitare, Branding, Logistică Internatională.

 

Perspective după finalizarea studiilor: studenţii specializării se pot angaja în companii multinaționale, în companii mici şi mijlocii româneşti şi străine, îşi pot înființa propriile firme şi pot lucra în următoarele domenii: relații cu clienții, logistică, achiziții, relații publice etc.

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Finanțe. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Masteranzii dobândesc competențe de utilizare a modelelor, tehnicilor și analizelor din sfera financiar-bancară pentru analiza performanțelor financiare și bursiere ale companiilor, precum și a modului de funcționare a companiilor bancare. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul finanțe-bănci.

 

Discipline studiate: investiții financiare, gestiune financiară aprofundată, managementul portofoliului de credite etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Director financiar, Controlor financiar, Specialist în sistemul financiar-bancar, Cercetător și asistenți de cercetare în domeniul financiar-bancar, Executor bancar, Expert fiscal, Specialiști control risc, Analist investiții, Administrator credite, Consultant bugetar.

Domeniul de studii universitare de masterat în care se încadrează acest program de studii este Contabilitate. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). În cadrul programului există două trasee de specializare: traseul 1 – Politici contabile; traseul 2 – Contabilitate, audit şi control de gestiune. Cei care aleg traseul 2 pot beneficia de echivalarea examenului de admitere la stagiu conform protocolului încheiat cu CECCAR. Disciplinele din planul de învățământ asigură acumularea cunoștințelor teoretice, cât și dobândirea unei experiențe și a unei atitudini etice adecvate pentru o carieră profesională în domeniul contabilității, auditului și controlului de gestiune.

 

Discipline studiate: sisteme contabile comparate, standarde internaționale privind raportarea financiară, doctrina și deontologia profesiei contabile, expertiză contabilă, audit și control intern aprofundat etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: contabil șef, expert fiscal, analist financiar pentru absolvenții traseului 1; șef birou/serviciu financiar – contabilitate, cercetător în gestiune, contabilitate și control financiar, controlor de gestiune pentru absolvenții traseului 2.

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Cibernetică, statistică și informatică economică. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe legate de analiza, proiectarea, implementarea de sistemelor informatice integrate, previzionarea și simularea proceselor și fenomenelor economice și utilizarea produselor informatice de asistare a deciziei, proiectarea și execuția unui demers de audit și consultanță în domeniul sistemelor ERP, elaborarea și utilizarea de strategii antreprenoriale moderne în domeniul afacerilor din tehnologia informației. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul IT.

 

Discipline studiate: Sisteme informatice integrate, Sisteme informatice pentru asistarea deciziilor, Managementul sistemelor informatice, Tehnologii mobile, Modelarea și optimizarea deciziei economice, Data Mining, Managementul cunoștințelor, Antreprenoriat și strategii de afaceri, Auditul sistemelor informatice, E-Business etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: consultant ERP, CRM, SCM, consultant în informatică, manager proiect IT, programator, analist sisteme informatice integrate, dezvoltare sisteme de tip depozite de date și Business Intelligence, dezvoltare aplicații data mining, proiectant sisteme informatice, proiectare și administrare baze de date, testare aplicații informatice (Quality Assurance), implementare și exploatare sisteme informatice integrate comerciale și open source